Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Yrjas Regnbågsgård AB

Även en tusenmilafärd börjar med ett steg -Lao Tse

Behandling

Här på Regnbågsgården har vi en psykodynamisk grundsyn vilket innebär att vi tror att varje individ bär med sig sin historia och är påverkad av den miljö och de erfarenheter de haft tidigare i livet.


Vi använder oss av ett miljöterapeutiskt förhållningssätt med salutogent perspektiv, där vi utgår från flickornas egna resurser.


Regnbågsgården har som fokus att hjälpa flickorna leva ett hälsosamt och ansvarsfullt liv. Det som kännetecknar en hälsosam familj är aspekter som vi lägger stort fokus på, t ex: att passa tider, kunna ha rent och snyggt omkring sig, visa hänsyn, kunna skratta och gråta och känna trygghet.


Flickorna kommer att utföra daglig ADL verksamhet i syftet om att få ut det mesta möjliga av miljöterapin. Exempel på elevernas sysslor är: deltaga i matlagningen, klädhantering och att hålla rent på gemensamma ytor.


Vid familjebesök erbjuds även familjebehandling där utbildad personal aktivt arbetar med flickan och dess familj för bästa tänkbara övergång efter tiden på kursgården.

Behandlingsmetoder

De behandlingsmetoder vi erbjuder på Yrjas Regnbågsgård är gruppbehandlingen unga på gång, bildpedagogisk behandling, rökavvänjning samt musikhandledning. Dessa behandlingsmetoder praktiseras med MI i grunden. Vi arbetar inte med tvång därför tvingas ingen att delta under behandlingstillfällena däremot uppmuntras de till att delta vilket brukar vara positivt då flickan själv får vara delaktig i sin egen förändringsprocess. Fördjupad beskrivning kan ses nedan.

Unga På Gång

På Regnbågsgården arbetar vi med ett metodmaterial som heter unga på gång som har sina rötter i studieförbundet Bilda men har utökats av gruppbehandlingsansvarig för att anpassas till den grupp och problematik som råder på Yrjas Regnbågsgård. Genom detta metodmaterial får flickorna redskapen att stärka sin inre självkänsla och självförtroende. Genom gruppövningar, rollspel och enskilda uppgifter ställs de inför olika problem för att sedan lösas enskilt och i grupp. Diskussion är stommen i denna gruppbehandling där allas röster är lika viktiga. Olika teman belyses där flickorna får möta, hjälpa och stötta varandra.

  • Självförtroende/ självkänsla
  • Gränssättning
  • Ångesthantering
  • Sex/relationer
  • Kroppsspråk
  • Drömmar/ mål
  • Stresshantering
  • Trauma

Bildpedagogiskt arbete

På Regnbågsgården har vi som mål att genom att få flickorna att utveckla sina kreativa förmågor samtidigt hjälpa dem att bredda sitt känslospektrum.


För att uppnå detta arbetar vi med bildpedagogik.

Bild-pedagogiskt arbete är en behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation. Bild-pedagogiskt arbete har sin grund i övertygelsen att bildskapande i en terapeutisk relation främjar hälsa genom att utveckla och integrera kognitiva, emotionella och sensomotoriska processer. Bild har också visat sig minska symptom relaterade till smärta och ångest.


Svensk forskning har visat att mentala och fysiska funktioner påverkas av konstnärliga terapier. Inom ramen för ett rehabiliteringsprogram för patienter med kroniska smärttillstånd och sjukdomar med psykosomatiska inslag erbjöds konstnärliga terapier: dans-, drama- musik- och bildterapi. Resultaten visar att konstnärliga uttryck och intryck som aktivt bearbetas verbalt, kan ändra förloppet i psykosomatisk sjukdom (Theorell, et al, 1998).

Inom psykiatri har en studie visat att bildterapi och andra skapande aktiviteter gett goda behandlingsresultat där psykofarmaka och verbal psykoterapi inte fungerat (Körlin, et al, 2000). Resultaten visade att konstnärliga terapier är särskilt lämpliga för patienter med posttraumatiska symptom och suicidala tendenser. Karin Egberg Thyme (2008) har jämfört verbal psykoterapi och bildterapi som korttidsbehandling vid depression och undersökt betydelsen av bildpsykoterapi vid kroniska smärttillstånd. Resultaten visar att bildpsykoterapi är likvärdig med samtalsbaserad psykoterapi, men också att sambandet mellan kroppen och känslorna tydliggörs genom bilderna.

MI- Motiverande Samtal

Vi som arbetar är utbildade inom MI- Motiverande samtal och arbetar utifrån MI s riktlinjer där vi hjälper flickorna att bygga upp sin inre motivation till ett förändringsarbete och detta genom att stärka sitt åtagande och utveckla en förändringsplan. MI är en evidensbaserad samtalsmetod gällande förändringsarbete där flickorna är nyckeln till sin egen förändring.


MI har möjlighet att:

Öka den inre motivationen till förändring.

Hjälpa till att ta steg på vägen mot förändring.

Bearbeta tveksamheter och hinder.

Nå snabbare resultat med kortare och mer tillfredsställande insatser.


Positivt med MI är att samtalsmetoden kan lämpa sig inom en rad olika områden som:

Alkohol/ drogmissbruk.

Tobaksavvänjning.

Självskadebeteende.

Kost/ Vikt/ Motion

Stressrelaterad problematik

Oro/ ångest

Sexuellt riskbeteende

Kriminellt riskbeteende

Rökavvänjning

På Yrjas Regnbågsgård erbjuder vi rökavvänjning för de ungdomar som är redo att fimpa. Till grund för rökavvänjningen använder vi oss av MI- motiverande samtal där även tobaksdagböcker upprätthålls. Samtal i grupp eller enskilt beroende på antalet deltagare i rökavvänjningen. Vi arbetar också aktivt med tobakspreventivt arbete för att förhindra tobaksdebut hos ungdomarna. Vi köper inte ut snus/ cigaretter till de som bor på Yrjas Regnbågsgård. 

Återfallsprevention

Art

Klassisk massage, zonterapi, öronakupunktur & Yoga

Studier visar att massage sänker stresshormonet Cortisol och ökar mängden seratonin och dopamin, smärtlindringshormoner. Oxytocin vilket är kroppens egna "lugn & ro" hormon och blodcirkulation ökar dessutom medan hjärtfrekvensen sänks.


Zonterapi utförs genom att trycka på reflexpunkter på fötter, händer, ansikte och öron. Signaler till kroppen om självläkning påbörjas under en zon terapi behandling. Denna metod har använts i Sverige sedan 70-talet.


Öronakupunktur. Utförs genom att använda nålar eller kulplåster. Det är en metod där bestämda punkter i örat markeras med nålar vilket relaterar till specifika organ. Denna metod används i Europa sedan 80-talet men har rötter i Kina sedan fyratusen år tillbaka.


NADA akupunktur. I denna behandling används fem specifika punkter. Behandlingsmetoden började användas vid abstinens redan på 70-talet. Många institutioner använder sig av NADA metoden bland annat behandlingshem, missbruksenheter och kriminalvårdsanstalter som ett komplement till annan behandling. Studier visar att denna metod är effektiv gällande abstinens och återfallspreventivt. NADA används i psykiatrisk behandling vilket lindrar oro, depression, ångest, sömnsvårigheter samt stress.


Yoga. Bevisade effekter av yoga är att den stärker muskler och smörjer leder, ökar rörlighet och motverkar värk.Yogan lugnar kroppen, dämpar ångest, lindrar depression och ökar det mentala välbefinnandet. Yoga påskyndar rehabilitering under olika former av behandlingar som missbruksbehandlingar. Målet med Yogan är att flickorna ska känna att yogamattan är en trygg zon där de kan få ro och hitta balans. Yogan ökar självkänslan, kroppskännedomen och självförtroendet. Alla ska få känslan av att de har kontroll och makt över sin kropp och äger därför rättigheterna över den.

0